Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

B. Project reports and research.jpg

Beleidsplan

 

INHOUD

1. Introductie

2. De organisatie Street Child

3. Gegevens organisatie

4. Samenstelling bestuur

5. Werkzaamheden Stichting Street Child Nederland

6. Kernwaarden Stichting Street Child Nederland

7. Financieel verslag 2014

1. INTRODUCTIE

Stichting Street Child Nederland is opgericht in mei 2014 en is een nieuw initiatief dat zich inzet voor straatkinderen in West-Afrika. Door middel van o.a. counseling,  het verstrekken van voeding en medische zorg, hereniging met familie en het bouwen van scholen houdt Street Child de straatkinderen op een duurzame manier van straat en op school.

Op deze pagina vindt u een verkort beleidsplan en legt het bestuur van Stichting Street Child Nederland het actuele beleidsplan vast. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting, daarnaast geeft het inzicht inde werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

2. STREET CHILD

Street Child Nederland is opgericht in samenwerking met moederorganisatie Street Child UK. Street Child UK is in 2008 opgericht door Tom Dannatt met als doel ervoor te zorgen dat elk kind op de wereld toegang krijgt tot educatie; één van de meest fundamentele mensenrechten.

Street Child UK werft fondsen in Groot-Brittannië om in de armste en meest afgelegen delen van West-Afrika projecten op te zetten. Dit doen ze door partnerships aan te gaan met lokale communities. In de afgelopen jaren heeft Street Child UK al miljoenen Euro’s opgehaald waarvan 90% direct naar de projecten in Sierra Leone en Liberia zijn gegaan. Hiermee zijn al meer dan 20.000 kinderen geholpen aan een veilig thuis en kwalitatieve educatie.

Street Child Nederland is in mei 2014 opgericht en heeft dezelfde idealen als Street Child UK, maar richt zich met het werven van fondsen op de Nederlandse markt. Naast het ondersteunen van de bestaande projecten van Street Child UK, zal Street Child Nederland ook nieuwe projecten opzetten.

2.1. STATUTAIRE DOELSTELLING

Stichting Street Child Nederland stelt zich ten doel om bij te dragen aan de twee fundamentele rechten van kinderen in kansarme landen:

1. een veilige thuisbasis en

2. een kwalitatieve educatie

Hierbij zijn we:

 • gericht op initiatieven die kinderen blijvend van de straat te houden en ze de mogelijkheid tot educatie te bieden.
 • gericht op het oplossen van het onderliggende probleem van armoede – die vaak ten grondslag liggen aan de thuissituatie van de straatkinderen, die ze niet toelaat educatie en een beter toekomst te krijgen.
 • gericht op het vergroten van het bewustzijn over de situatie van kinderen in gebieden waar educatie en een veilig thuis niet vanzelfsprekend is.

2.2. AFWEZIGHEID WINSTOOGMERK

Street Child Nederland heeft geen winstoogmerk en zal met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laten komen aan bovengenoemde doelstellingen. Hierbij zal Street Child Nederland niet meer dan 10% van de opbrengsten uitgeven aan operationele taken.

2.3. BESTEMMING LIQUIDATIESALDO

Street Child Nederland zal bij ontbinding het batig liquidatie saldo besteden ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.   Zoals vermeld in artikel 10 van de statuten stelt het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast.

3. GEGEVENS ORGANISATIE

Naam organisatie: Stichting Street Child Nederland

Vestigingsadres: ’t Krom 41b

Postcode: 2011 JM

Plaats: Haarlem

Email: info@street-child.nl

Website: www.street-child.nl

Rekeningnummer/IBAN: (ING) NL37 INGB 0006 5083 45

Inschrijving K.v.K.: 60574941

RSIN: 853968159

4. SAMENSTELLING BESTUUR

 

Pedro José Kuijt Rumayor           Helen Yeh                                     Nicholai Gay

(Voorzitter)                                      (Penningmeester)                         (Secretary)

T: 06-24384043                                T: 06-46156513

E: pedro@street-child.nl                 E: helen@street-child.nl

                                                                         

5. WERKZAAMHEDEN TEAM SC NL

Het bestuur van Street Chid Nederland is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur houdt wekelijks vergaderingen om werkzaamheden en de voortgang te bespreken. Tijdens de vergadering heeft elk bestuurslid één stem. Bij het nemen van besluiten is het van belang dat de meerderheid instemt. Het bestuur heeft met haar werkzaamheden het volgende doel voor ogen:

 • Het bedenken en uitvoeren van evenementen

Het bestuur heeft verschillende evenementen georganiseerd het afgelopen jaar om geld in te zamelen voor de projecten. Enkele evenementen zijn loterijen, marathons en borrels. Het team van Street Child Nederland is voortdurend bezig met het opzetten van nieuwe evenementen.

 • Het beheren van alle donaties

Het kapitaal van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de stichting zelf. De directe kosten zijn minimaal en zullen niet meer dan 10% van de ontvangen donaties bedragen. Voor elk kalenderjaar verwacht de stichting €300,- nodig te hebben, voor uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving bij de kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele kosten voor opgave van belastingen. Street Child Nederland probeert zoveel mogelijk gesponsord te krijgen of op vrijwillige basis.

 • Het toezien op de juiste besteding van deze bijdragen en evalueren van de projecten

Het toezien op de juiste besteding en evaluatie wordt in samenwerking gedaan met Stichting Street Child UK. Street Child UK werkt nauw samen met de locale communities in West-Afrika en zij hebben direct contact met de kinderen.

 • Het verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting

Dit zal met name gepubliceerd worden via email, nieuwsbrieven en op de website. De secretaresse van de stichting zal hier verantwoordelijk voor zijn.

 • Het voeren van administratie en secretariaat

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor een correcte administratie en secretariaat

 

6. KERNWAARDEN STREET CHILD NEDERLAND

Innoverend

We geloven in nieuwe manieren van helpen en in nieuwe manieren van ‘fondsen’ werven. Want uit het verleden blijkt dat je er met alleen inzamelen en het geld geven voor bv. Het bouwen van een school, geen duurzame verbeteringen kunt brengen. Wij geloven in:

 • Het nieuwe helpen. Het gaat erom dat mensen zelf het belang inzien van educatie. Wij richten ons daarom vooral op het creëren van awareness voor het belang van educatie en het motiveren van zowel ouders als kinderen om ‘naar school te gaan’.
 • Het nieuwe ‘fondsen’ werven: Iedereen kan bijdragen. Met geld natuurlijk, want dat is hard nodig. Maar wij werven ook kennis, talent en tijd omdat iedereen ergens anders kan bijdragen. Wij geloven dus sterk in het werven van ‘resources’ in elke vorm. Daarnaast willen ook op een originele en vernieuwende manier fondsen werven.  Aan de precieze invulling wordt gewerkt.
 • Nieuwe, innovatieve educatieprogramma’s. Wij werken graag samen met partners die samen met ons vernieuwende methoden en technieken willen toepassen om educatie programma’s op te zetten

Transparant

In deze tijden waarin het vertrouwen in stichtingen (lees: waar gaat mijn geld eigenlijk heen? Blijft het ergens aan de strijkstok hangen?) niet optimaal is, moeten we transparant en duidelijk zijn over wat we precies doen. We doen wat we zeggen en zullen alle partners, donateurs en geïnteresseerden goed op de hoogte houden over wat we doen. Zo weet iedereen wat wij met het gedoneerde geld of gedane inzet hebben gedaan.

Commercieel én sociaal

We geloven in de kracht van commerciële mechanismes. Elke euro die je ergens in stopt, moet (op de korte of lange termijn) extra euro’s opleveren. We passen dan ook economische principes toe om de onderliggende problematiek van armoede aan te pakken en de sociale impact te bewerkstelligen. Zo kunnen we op een duurzame manier kinderen en ouders helpen naar een betere toekomst.

De kracht van samen

We geloven in partnerships en vertrouwen op ons uitgebreide netwerk. We kunnen het niet alleen, en geloven in samen doen. In krachten bundelen. Alle stichtingen, organisaties, initiatieven en mensen die het belang inzien van een betere toekomst voor kinderen, zijn onze potentiële partners en collega’s.

Duurzame hulp door een focus op zelfredzaamheid

We strijden voor zelfredzaamheid omdat we geloven in de kracht van het zelf willen en het zelf doen. Het gaat er niet om dat wij eenmalig straatkinderen helpen. Het gaat erom dat we ze helpen in te zien dat het belangrijk is om zelfredzaam te zijn. Ze moeten het uiteindelijk zelf willen, doen en kunnen. En vooral op dat laatste is hulp vaak gericht gericht. Wij streven ernaar ze ook bij de eerste stap, het zelf willen, te helpen.

7. FINANCIEEL VERSLAG 2016

Inkomsten:

 • Donaties €7.346,48

Uitgaven: 

 • Administratieve kosten 267,17
 • Kosten promotie materiaal €125,49

Kasstand per 31/12/2016: €14.012,48